Reading Room of the Philosophical Seminarium

Reading Room of the Philosophical Seminarium

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.05.1933