religious paranoia

religious paranoia

Letter from Władysław Witwicki written 16.05.1925