rumours

rumours

Letter to Kazimierz Ajdukiewicz written 25.02.1953

Letter to Kazimierz Ajdukiewicz written 2/25/1953