scholarship for a trip

scholarship for a trip

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.01.1925