secondary school work

secondary school work

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.06.1924