section meeting

section meeting

Letter to Kazimierz Twardowski written 21.02.1926