? Skibniewski

? Skibniewski

Letter from Hans Cornelius written 14.11.1937