son Ingadena

son Ingadena

Letter from Tadeusz Czeżowski written 01.06.1950