suicide of a student

suicide of a student

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.12.1924