teacher’s diploma

teacher’s diploma

Letter to Kazimierz Twardowski written 15.05.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.11.1924