teaching practise

teaching practise

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.11.1924