teaching profession change

teaching profession change

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.11.1924