telephone information

telephone information

Letter to Kazimierz Twardowski written 21.02.1926