theory of perception

theory of perception

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.08.1928