translations of Bergson

translations of Bergson

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.01.1925