translations of Scheler

translations of Scheler

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.11.1922