travel scholarship

travel scholarship

Letter to Kazimierz Twardowski written 05.09.1924