trip to Lviv

trip to Lviv

Postcard to Kazimierz Twardowski written 19.07.1928