visas

visas

Letter to Daniela Gromska written 28.01.1959

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 30.03.1969

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 22.03.1969