working relationships

working relationships

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.11.1924