/
PL

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 21.07.1951