academic articles

academic articles

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 08.03.1949

Letter to Kazimierz Ajdukiewicz written 9/22/1949