application

application

Letter from Tadeusz Kotarbiński written 18.12.1926

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.05.1919