gratitude

gratitude

Postcard from Tadeusz Kotarbiński written 08.12.1936

Letter to Karol Wojtyła written 01.04.1964