gratitude

gratitude

Postcard from Tadeusz Kotarbiński written 19.12.1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.12.1924