Roman Ingarden

Roman Ingarden

Letter to Mieczysław Wallis written 14.12.1947