Ingarden Family Archive

Ingarden Family Archive

Letter from Władysław Witwicki, n/d D

Letter from Władysław Witwicki written 29.10.1924

Letter from Władysław Witwicki written 29.09.1925

Letter from Władysław Witwicki written 27.12.1926

Letter from Władysław Witwicki written 13.12.1922

Letter from Władysław Witwicki written 11.04.1938

Letter from Władysław Witwicki written 13.07.1922 B

Letter from Władysław Witwicki written 05.04.1923

Letter from Władysław Witwicki written 29.06.1928

Letter from Władysław Witwicki written 01.09.1928

Postcard from Władysław Witwicki written 30.06.1942

Letter from Władysław Witwicki written 03.08.1922