Henryk Elzenberg

Henryk Elzenberg

Letter to Henryk Elzenberg written 03.03.1964

Letter to Tadeusz Czeżowski written 18.02.1958

Postcard from Wacław Borowy written 12.04.1937

Letter from Tadeusz Czeżowski written 10.10.1957