Dzieła

Skróty
PAU – Polska Akademia Umiejętności
PWN – Państwowe Wydawnictwo Naukowe
JPpF – Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung

Do przygotowania kalendarium zostały wykorzystane następujące zestawienia: „Bibliografia prac filozoficznych Romana Ingardena”, opr. A. Półtawski, Fenomenologia Romana Ingardena, wyd. specjalne Studiów Filozoficznych, Warszawa 1972, s. 19-54; i Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, opr. A.J. Nowak i L. Sosnowski, s. 325-338.

1913

Rec.: E. Husserl, Logische Untersuchungen, wyd. 2 poprawione Halle 1913,  w: Przegląd Filozoficzny, R. 18, nr 3-4 (1915), s. 305-311.

1919

„Dążenia fenomenologów”, Przegląd Filozoficzny, R. 22, nr 3 (1919), s. 118-156 oraz nr 4 (1919), s. 315-351.
„O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym”, Ruch Filozoficzny, T. 5, nr 3 (1919-1920), s. 45-48.

1920

Rec.: JPpF, Bd. 3, Halle 1916, w: Ruch Filozoficzny, R. 5, nr 9 (1919-20), s. 181-184.

1921

Intuition und Intellekt bei Henri Bergson. Darstellung und Versuch einer Kritik, Halle: Buchdruckerei des Waisenhauses 1921.
„Über die Gefahr einer Petitio Principii in der Erkenntnistheorie“, JPpF, Bd. 4 (1921), s. 545-568.
Rec.: A. Reinach, Gesammelte Schrifften, Halle 1921, w: Ruch Filozoficzny 6, nr 8-10 (1921-22), s.116-117.

1922

„Intuition und Intellekt bei Henri Bergson”, JPpF, 5 (1922), s. 285-461.
„Max Scheler”, Przegląd Warszawski, R. 2, T. 4, nr 13 (1922), s. 5-31.
„Spór o istotę filozofii”, Przegląd Warszawski, R. 2, T 4, nr 14 (1922), s. 161-172.
„W sprawie istoty doświadczenia wewnętrznego”, Przegląd Filozoficzny, R. 25, z 4 (25) (1922), s. 512-534.
Przekł.: M. Scheler, O zjawisku tragiczności, Przegląd Warszawski, R. 2, T. 4, nr 13 (1922), s. 32-52.
Rec.: L. Chwistek, Wielość rzeczywistości, Kraków 1921, w: Przegląd Filozoficzny 25, nr 3 (1922), s. 451-468.
Rec.: A. Reinach, Gesammelte Schriften, Halle 1921, Ruch Filozoficzny T. 6, nr 8-10 (1921-1922), s. 116-117.

1923

„Uwagi do Krótkiej rozprawy itd”, Przegląd Filozoficzny, R. 26, nr 1-2 (1923), s. 100-104.
Rec.: J. Marcinowska, „Wartości twórcze religijnej myśli polskiej”, Warszawa 1922, w: Przegląd Warszawski R. 3/2, nr 20 (1923), s. 254-275.
Rec.: L. Chwistek, Wielość rzeczywistości, Kraków 1921, w: Ruch Filozoficzny 7, nr 7-8 (1922-1923), s. 99-101.

1924

Rec.: Księga pamiątkowa ku uczczeniu… Kazimierza Twardowskiego, Lwów 1921, Przegląd Filozoficzny, (wydanie specjalne), 23 (1920), w: Przegląd Warszawski 4, nr 30 (1924), s. 370-383.
„O pytaniach esencjalnych”, Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Lwowskiego 4, nr 3 (1924), s. 119-135. (Streszczenie wykładu dot. rozprawy habilitacyjnej, wygłoszonego przez K. Twardowskiego 13 Maja 1924).
„Teatr toruński“, Przegląd Warszawski, r. 4, nr 39 (1924), s. 418-423.

1925

Über die Stellung der Erkenntnistheorie im System der Philosophie, Halle: Niemeyer 1925.
„Essentiale Fragen. Ein Beitrag zum Wessensproblem”, JPpF 7 (1925), s. 125-304.
„Stanowisko teorii poznania w systemie nauk filozoficznych”, Sprawozdanie Gimnazjum w Toruniu za r. szk. 1924 – 25, Toruń 1925, s. 5-14.
„O pytaniu i jego trafności”, Ruch Filozoficzny 9, nr 3-5 (1925), s. 73-74.
„O klasyfikacji”, Ruch Filozoficzny 9, nr 9-10 (1925), s. 164.
„Polskie czasopisma filozoficzne”, Przegląd Warszawski 5, nr 43-44 (1925), s. 108-110 i 237-245.
„Teatr toruński”, Przegląd Warszawski, r. 5, nr 47 (1925), s. 153-155.

1926

„Max Scheler”, Słowo Polskie, 33, nr 154 (1926), s. 6-7.
„Czy i jak można wykazać obiektywność spostrzeżenia zewnętrznego?”, w: Księga Pamiątkowa Pierwszego Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Lwów 1923, Przegląd Filozoficzny, R. 30, nr 4 (1927), s. 303-305. (Streszczenie wykładu)
Rec.: Z. Mysłakowski, Intuicjonizm Bergsona, Warszawa 1924, w: Ruch Filozoficzny, nr 7-10 (1926-1927), s. 103-106.

1928

„Max Scheler. Wspomnienie pośmiertne”, Przegląd Filozoficzny, R. 31, nr 4 (1928), s. 343-351.

1929

„Bemerkungen zum Problem Idealismus – Realismus”, Festschrift, Edmund Husserl zum 70. Geburtstag gewidmet, JPpF, 11 (1929), s. 159-190.
„Badania marburskie nad obrazami ejdetycznymi”', Ruch Filozoficzny, nr 1-10 (1928-1929), s. 164. (Autoref. odczytu w PTF we Lwowie z 21 kwietnia 1928).
„Idealizm transcendentalny E. Husserla”, Ruch Filozoficzny, nr 1-10 (1928-1929), s. 167-168. (Autoref. odczytu w PTF we Lwowie z 6 grudnia 1928).
„Zagadnienia tkwiące w problematyce idealizmu i realizmu”, Ruch Filozoficzny, nr 1-10 (1928-1929), s. 168-169. (Autoref. odczytu w PTF we Lwowie z 13 grudnia 1928).
Rec.: L. Blaustein, Husserlowska nauka o akcie, treści i przedmiocie przedstawienia, Lwów 1928, w: Przegląd Filozoficzny, 32, nr 4 (1929), s. 315-316.
Rec.: L. Blaustein, Husserlowska nauka o akcie, treści i przedmiocie przedstawienia, Lwów 1928, w: Slavische Rundschau, 1 (1929), s. 837-839.

9130

„Psychofizjologiczna teoria poznania i jej krytyka”, Księga Pamiątkowa Gimnazjum im. K. Szajnochy, Lwów 1930, s. 1-41.

1931

Das literarische Kunstwerk. Bine Untersuchung aus dem Gremgebiet der Ontologie. Logik und Literaturwissenschaft, Halle: Niemeyer 1931.
„Niektóre założenia idealizmu Berkleya”, Księga Pamiątkowa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Lwów 1931, s. 215-258.
„O nazwach i wyrazach funkcyjnych”, Ruch Filozoficzny, nr 1-10 (1930-1931), s. 204-205. (Autoref. odczytu w PTF we Lwowie z 19 października 1929).
Verbum finitum a zdanie”, Ruch Filozoficzny, nr 1-10 (1930-1931), s. 205-206. (Autoref. odczytu w PTF we Lwowie z 26 października 1929).

1933

„Zagadnienie tożsamości dzieła muzycznego”, Przegląd Filozoficzny, R. 36, nr 4 (1933), s. 320-362.
„Formy obcowania z dziełem literackim”, Wiadomości Literackie, R. 10, nr 7 (1933), s. 3.
Rec.: E. Husserl, Formale und transzendentale Logik, JPpF, Bd. 10 Halle 1929, s. 1-298, w: Kantstudien, Bd. 38 nr 1-2 (1933), s. 206-209.

1934

„Logistyczna próba ukształtowania filozofii”, Przegląd Filozoficzny, R. 37, nr 4 (1934), s. 335-342.
„Edmund Husserl: twórca fenomenologii”, Wiadomości Literackie, R. 11, nr 41 (1934), s. 4.
„Jeszcze o Atulli mirohłady”, Wiadomości Literackie, R. 11, nr 43 (1934), s. 4.
„Niektóre sprawy sporne we współczesnej psychologii”, Marchołt, R. 11, nr 1 (1934/35), s. 34-50.
Rec.: W. Witwicki, Psychologia, wyd. 2., Lwów 1930-1933, w: Przyjaciel Szkoły, R. 13, nr 1-2 (1934), s. 61-62.

1935

„Vom formalen Aufbau des individuellen Gegenstandes”, Studia Philosophica vol. 1 (1935), s. 29-106.
„L’essai logistique d’une refonte de la philosophie”, Revue Philosophique de la France et de 1’Etranger, A. 60, T. 120, nr 7-8 (1935), s. 137-159.
„VIII Kongres Filozoficzny w Pradze”, Pion, R. 3, nr 5 (1935), s. 6-7.
„Człowiek i jego rzeczywistość”, Tydzień Polski, Lwów nr. 6 (1935), s. 8.
„Monachomachii humanistycznej ciąg dalszy”, Pion, R. 3 nr 30 (1935), s. 2-3.
Rec.: E. Volhard, Zwischen Hegel und Nietzsche. Der Ästhetiker Friedrich Theodor Vischer, Frankfurt/Main: Klostermann 1932, w: Kantstudien Bd. 40 (1935), s. 325.

1936

„Formy poznawania dzieła literackiego”, Zjazd Naukowy imienia Ignacego Krasickiego we Lwowie w dniach 8-10 czerwca 1935 roku, Księga referatów, L. Biernacki (red.) z. 3, Lwów 1936, s. 163-192.
„Der logistische Versuch einer Neugestaltung der Philosophie. Eine kritische Bemerkung”, Actes du Huitième Congrès International de Philosophie à Prague, 2-7 Septembre 1934, Prague: Comité d’Organisation du Congrès, 1936, s. 203-208.
„Główne tendencje neopozytywizmu”, Marchołt, R. 2, nr 2(1936), s. 264-278.
„Formy poznawania dzieła literackiego”. Pamiętnik Literacki, nr 3 (1936), s. 163-192.
„Poznanie”, Świat i Życie, (Encyklopedia), 4 (1936), szp. 345-354.
„Racjonalizm”, Świat i Życie, (Encyklopedia), 4 (1936), szp. 507-515.
„Teoria poznania”, Świat i Życie, (Encyklopedia), 4 (1936), szp. 1073-1086.
„Kazimierz Twardowski”, Nowe Czasy, R. 2, nr 9 (1936), s. 4.
„Czy zadaniem filozofii jest synteza wyników nauk szczegółowych?”, Kwartalnik Filozoficzny, T. 13, z. 2(1936), s. 195-214.
„Czy zadaniem filozofii jest synteza wyników nauk szczegółowych?”, Księga pamiątkowa III Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Krakowie 1936, Przegląd Filozoficzny, R. 39, nr 4 (1936), s. 352-355. (Stresz. wykł. z 16 września 1936).
„Analiza zdania warunkowego”, Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwo Przyjaciół Nauk, T. 10 (1936), s. 17-27. (Wykł. 13 grudnia 1935 dla PTPN).
M. Scheler, O rehabilitacji cnoty, przekł. R. Ingarden i St. Kołczkowski, Marchołt R. 3, nr 1 (1936/37), s. 5-28.

1937

O poznawaniu dzieła literackiego, Lwów: Ossolineum 1937.
„Wandlungen in der philosophischen Atmosphäre in Polen”, Slavische Rundschau, Bd. 9, nr 4 (1937), s. 224-233.
Der Mensch und die Zeit, Travaux du IX-e Congrès International de Philosophie (Congrès Descartes), vol. 8, Paris 1937, s. 129-136.
Das ästhetische Erlebnis, Il- ème Congrès International d’Esthètique et des Sciences de Science de 1’Art, vol. l, Paris: 1937, s. 54-60.
„O tak zwanej ‘prawdzie’ w literaturze”, Przegląd Współczesny, T. 61, nr 182 (1937), s. 80-94 oraz nr 183 (1937), s. 72-91.
„O psychologii i psychologizmie w nauce o literaturze”, Pion, R. 5, nr 34 (1937), s. 1-2.
„Czas i człowiek”; fragm. Czas, R. 89, nr 352 (1937), s. 15.
„Sprawa formy i treści w dziele literackim”, Życie Literackie, nr 5 (1937), s. 153-167.
„O niektórych twierdzeniach R. Odebrechta (sprostowanie)”, Marchołt, R. 3 (1936/37), s. 365-367.
„Sprostowanie niektórych twierdzeń H. Życzyńskiego w artykule pt. «Nowinkarstwo w polonistyce»”, Prosto z Mostu, T. 3, nr 29 (1937), s. 4.
„List do Redakcji”, Nowa Książka, R. 4 z. 4 (1937), s. 218-219.
Rec.: W. Grebe, Geist und Sache, Frankfurt/Main 1934, w: Nauka Polska T. 22 (1937), s. 333-336.

1938

„Człowiek i czas”, Przegląd Filozoficzny, R. 41 (1938), s. 54-67.
„Das Form-Inhalt Problem im literarischen Kunstwerk”, Helikon, vol. 1 (1938), s. 61-67.
„Działalność naukowa Kazimierza Twardowskiego”, Kazimierz Twardowski, nauczyciel, uczony, obywatel, Lwów: Polskie Tow. Filozoficzne 1938, s. 13-30.
„Mścisław Wartenberg”, Dziennik Polski, Lwów R. 4, nr 111 (1938), s. 6.
„Problematyka tożsamości przedmiotu indywidualnego”, Ruch Filozoficzny, T. 14, nr 1-3 (1938), s. 134-136. (Autoref. odczytu wygł. we Lwowie 12 lutego 1937 dla PTF).
Rec.: S. Baley, „Osobowość twórcza Żeromskiego”, Warszawa 1936, w: Nowa Książka, T. 5 nr 1 (1938), s. 15-16.
Rec.: M. Kridl, „Wstęp do badań nad dziełem literackim”, Wilno 1936, w: Pamiętnik Literacki, T. 35, z. 1-4 (1938), s. 265-271.
Rec.: Z. Łempicki, „Forma i norma” w: Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu, Wilno 1937, s. 17-32; w: Pamiętnik Literacki T. 35, nr 1-4 (1938), s. 271-279.
Rec.: A. Metzger, Phänomenologie und Metaphysik. Das Problem des Relatvismus und seiner Berwindung, Halle 1934, w: Ruch Filozoficzny, T. 14, nr 1-3 (1938), s. 134-136.
„Przemówienie na pogrzebie Kazimierza Twardowskiego”, Ruch Filozoficzny, t. 14, nr 1-3 (1938), s. 11-12.
Tłum.: M. Scheler, O zjawisku tragiczności, przeł. R. Ingarden, Lwów 1938, s. 40, Biblioteka Filozoficzna t. 10.

1939

„Główne linie rozwoju poglądów filozoficznych Edmunda Husserla”, Przegląd Filozoficzny, R. 42, z. 2 (1939-45), s. 125-176.

1945

„W sprawie tzw. «fenomenologizmu»”, Tygodnik Powszechny, R. 1, nr 33 (1945), s. 6.
„Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem”, Sprawozdania PAU, T. 46, nr 7 (1945), s. 154-155. (Autoref. odczytu wygł. 20 lipca 1945 dla Wydz. Historyczno-Filozoficznym PAU).
„O budowie obrazu”, Sprawozdania PAU, T. 46 (1945), s. 183-184. (Autoref. odczytu wygł. 11 października 1945 dla Komisji Historii Sztuki PAU).
„O poetyce”, Sprawozdania PAU, T. 46 (1945), s. 183. (Autoref. odczytu wygł. 29 października 1945 na Wydziale Filologicznym PAU).

1946

O budowie obrazu. Szkic z teorii sztuki. Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU, t. 67, z. 2 Kraków: 1946.
„O dziele architektury”, Nauka i Sztuka, R. 2 nr 1 (1946), s. 3-26 oraz nr 2 (1946), s. 26-51.
„Esencjalne zagadnienie formy i jej podstawowe pojęcia”, Kwartalnik Filozoficzny, T. 16, nr 2-4 (1946), s. 101-164.
„Człowiek i czas”, Twórczość R. 2, nr 2 (1946), s. 121-137.
„O różnych rozumieniach «prawdziwości» w dziele sztuki”, Zagadnienia Literackie, T. 10, nr 1 (1946), s. 12-19 oraz nr 2 (1946), s. 36-43.

1947

Spór o istnienie świata, t. 1, Kraków: PAU 1947.
Szkice z filozofii literatury, Łódź: „Polonista” 1947.
„Quelques remarques sur la relation de causalité”, Studia Philosophica, T. 3 (1947), s. 151-166.
„The Scientific Activity of Kazimierz Twardowski”, Studia Philosophica, T. 3 (1947), s. 17-30.
„Le temps. L’espace et le sentiment de realite”, Reuue Internationale de Filmologie, R. 1 nr 2 (1947), s. 127-141.
„Ks. Konstanty Michalski, uczony, filozof, człowiek”, Tygodnik Powszechny, R.3 nr 34 (1947), s. 1-2.
„O poznawaniu cudzych stanów psychicznych”, Kwartalnik Psychologiczny, T. 13 (1947), s. 1-28.
„Quelques remarques sur le probleme de la rélativité de valeurs”, Actes du III-eme Congrés des Sociétés de Philosophie de langue française, Bruxelles-Louvain 2-5 Septembre, Paris: Vrin 1947.
„Problem formy a obsahu w literanim dile”, Blok Brno, nr 1/II (1947), s. 4-7.
„Międzynarodowy kongres filozoficzny w Rzymie”, Przegląd Filozoficzny, nr 1-4(1947), s. 157-158.
„Z dziejów teorii dzieła literackiego. Część l”. Sprawozdania PAU, T. 48 nr 3 (1947), s. 63. (Autoref. odczytu wygł. 19 marca 1947 dla Wydz. Filologicznego PAU).

1948

Spór o istnienie świata, t. 2, Kraków: PAU 1948.
„Z dziejów teorii dzieła literackiego. (Uwagi na marginesie Poetyki Arystotelesa)”, Kwartalnik Filozoficzny, T. 17 nr 1-2 (1948), s. 133-172.
„Uwagi o względności wartości”, Przegląd Filozoficzny, R. 44 nr 1-3 (1948), s. 82-94.
„Nekoklik uvah o filmovem umeni”, Blok Brno, nr III/2 (1948), s. 91-96.
„Wspomnienie o prof. Zawirskim”, Dziennik Literacki, Kraków R. 2 nr 18 (1948), s. 7.
„Quelques remarques sur la relation de causalité”, Atti del Congresso Internazionale di Filosofia, Roma 15-20 Novembre 1946, vol. 3. Milano: 1948, s. 573-577.
„Sprostowanie”, Twórczość, R. 4 (1948), s. 123-127.
„Krytyczne uwagi o poglądach fonologów. Część l, Z dziejów teorii języka XX wieku” Sprawozdania PAU, nr 3 (1948), s. 124-129 (Autoref. odczytu wygł. w Komisji Językowej Wydziału Filologicznego PAU dn. 23 marca 1948).
„Krytyczne uwagi o poglądach fonologicznych. Czy. 2. Z dziejów teorii języka w XX wieku”, Sprawozdania PAU , T. 49 nr 3 (1948), s. 124-129. (Autoref. odczytu wygł. w Komisji Językowej Wydziału Filologicznego PAU dn. 18 maja 1948).
„Zagadnienie przypadku”, Sprawozdania PAU, T. 49 nr 4 (1948), s. 195-200. (Autoref. odczytu wygł. na Wydz. Historyczno-Filozoficznym dn. 26 kwietnia 1948).
„Metodologiczny wstęp do teorii poznania”, Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 3 (1948), s. 242-244. (Autoref. odczytu wygł. 16 kwietnia 1948 na Wydz. Nauk Historycznych i Filozoficznych).

1949

„Les modes d’existence et le probleme «idealisme – realisme»”, Proceedings of the 10th International Congress of Philosophy. Amsterdam 1948, Amsterdam 1949, s. 347-350.
„Ze studiów nad zagadnieniem formy i treści dzieła sztuki”. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2 (1949), s. 65-86.
„O sądzie warunkowym”, Kwartalnik Filozoficzny, nr 3-4 (1949), s. 263-308.
„Des differentes conceptions de la vérité dans l’oeuvre d’art”, Reuue d’Esthetique, nr 2 (1949), s. 162-180.
„O słowie jako składniku określonego języka”, Sprawozdania PAU, nr 4 (1949), s. 182-186. (Streszczenie wykładu wygłoszonego 28 kwietnia 1949 dla Komitetu Lingwistyki PAU).
„O słowie jako składniku określonego języka”, Język Polski, 29 (1949), s. 231- 232. (Przedruk fragmentu pozycji 342).
„O sądzie warunkowym”, Sprawozdania PAU, nr 9 (1949), s. 503-504. (Streszczenie wykładu wygłoszonego 18 listopada 1949 dla Komitetu Filozofii PAU).

1950

„Kritische Bemerkungen zu Husserls Cartesianischen Meditationen”, Edmund Husserl: Gesammelte Schriften, t. I: Cartesianische Meditationen und Pariser Yortrage, The Hague: Nijhoff 1950; wyd. 2, 1963, s. 203-218.
„Descartes a fizyka nowożytna”, Kwartalnik Filozoficzny, nr 1-2 (1950), s. 71-149.
„Wspomnienie o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu”, Tygodnik Powszechny, nr 20 (1950), s. 3-4.
„Wstęp” do: K. Michalski, La gnoseologie de Dante, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1950.

1951

„O możliwości i o warunkach jej zachodzenia w świecie realnym”, Sprawozdania PAU, nr 2 (1951), s. 123-127. (Streszczenie wykładu wygłoszonego 27 lutego 1951 dla Komitetu Filozofii PAU).

1952

„Z dziejów teorii dzieła literackiego. Część 2: Lessing. Laokon”, Sprawozdania PAU, nr 2 (1952), s. 92-98. (Streszczenie wykładu wygłoszonego 20 lutego 1952 dla Komitetu Filologii Zachodnioeuropejskiej).
„O przedmiocie historii filozofii”, Sprawozdania PAU, nr 5 (1952), s. 273-279. (Streszczenie wykładu wygłoszonego 23 maja 1952 dla Komitetu Filozofii PAU).

1953

„Lekceważenie pamięci”, Muzeum, nr 1 (1953), s. 8-18.
„De la structure du tableau”, Bulletin International de 1’Academie Polonaise des Sciences et des Lettres 1945, nr 1-10, Kraków 1953, s. 36-39.

1955

„O tłumaczeniach”, O sztuce tłumaczenia, M. Rusinek (red.) Wrocław: Ossolineum 1955, s.127-190.
„Niektóre twierdzenia o związku przyczynowym”, Sprawozdania Towarzystwo Naukowe w Toruniu, nr 1-4 (1955), s. 77-82.(Streszczenie wykładu wygłoszonego na Wydziale Filozofii i Filologii w Toruniu 21 wrzesień 1955).
„Elementy dzieła muzycznego”, Sprawozdania Towarzystwo Naukowe w Toruniu, nr 1-4 (1955), s. 82-84. (Streszczenie wykładu wygłoszonego na Wydziale Filozofii i Filologii w Toruniu 21 wrzesień 1955).

1957

Studia z estetyki, t.1, Warszawa: PWN 1957.
„La valeur esthétique et le problème de son fondement objectif”, Atti del III Congresso Internazionale di Estetica, Venezia 1956, Torino: Istituto di Estetica dell’Universita di Torino. Edizioni della Rivista di Estetica 1957, s. 167-173.
„Über die gegenwärtigen Aufgaben der Phänomenologie”, Archvio di Filosofia. II Compito delia Fenomenologia, nr 1-2 (1957), s. 229-241.
„Die Asymmetrie der ursachlichen Beziehung”, Philosophisches Jahrbuch der Gorres-Gesellschaft, 66 (1957). (Festschrift für Hedwig Conrad- Martius), s. 100-110.
„Wspomnienie o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu”, Stanisław Ignacy Witkiewicz, człowiek i twórca, T. Kotarbiński (red.) Warszawa: PIW 1957, s. 169-170.
„I compiti attuali delia fenomenologia”, Archivio di Filosofia. II Compito della Fenomenologia, nr 1-2 (1957), s. 243-249.

1958

Studia z estetyki, t. 2, Warszawa; PWN 1958.
„De la poétique”, Bulletin International de 1’Academie Polonaise des Sciences et Lettres 1945, nr 1-10, Kraków 1953, s. 39-42.
„The Hypothetical Proposition”, , nr 4 (1958), s. 435-450.
„Bemerkungen zum Problem des ästhetischenWerturteils”, Rivista di Estetica, nr 3 (1958), s. 414-423.

1959

„Le probléme de la constitution et le sens de la réflexion constitutive chez Edmond Husserl”, Cahiers de Royaumont: Philosophie: Husserl, t. 3, Paris: Editions de Minuit 1959, s. 242-264 oraz (głos w dyskusji) 66-67, 88-89, 188, 233-234, 265-270, 329-330, 373.
„Von den Funktionen der Sprache im Theaterschauspiel”, Zagadnienia Rodzajów Literackich 1 (1959), s. 65-91.
„L’intuition bergsonienne et le problème phénoménologique de la constitution”, Actes du X-eme Congres des Sociétés de Philosophie de langue française, Congres Bergson, t.1. Paris: Colin 1959, s. 163-166; oraz vol 2: , Paris: Colin 1959, s. 26-27.
„Edmund Husserl zum 100. Geburtstag”, Zeitschrift für philosophische Forschung 13, nr 3 (1959), s. 459-463.
„Über den transzendentalen Idealismus bei E. Husserl”,  t. 2: Husserl und das Denken der Neuzeit. Akten des 11. internationalen phänomenologischen Kolloquiums, Krefeld 1956, The Hague: Nijhoff 1959, s. 190-204.
„De 1’idéalisme transcendental chez E. Husserl”, , t. 2: Husserl et la pensée moderne. Actes du II- eme Colloque International de Phenomenologie, Krefeld 1956, The Hague: Nijhoff 1959, s. 205-215.
„Besinnung auf Grundfragen”, Slavische Geisteswelt. West- und Südslaven, t. 3: , S. Hamer, O. Turecek and G. Wytrzens (eds.), Baden-Baden: Holle 1959, s. 145-154.

1960

O dziele literackim. Badania z pogranicza antologii, teorii języka i filozofii, przeł. M. Turowicz, Warszawa: PWN 1960.
Das literarische Kunstwerk, „Anhang: Von den Funktionen der Sprache im Theaterschau – spiel“, wyd. 2 rozszerzone i poprawione Tübingen: Niemeyer 1960.
Spór istnienie świata, t. l, wyd. 2 Warszawa: PWN 1960.
„O tak zwanym malarstwie abstrakcyjnym”, Estetyka, 1(1960), s. 147-168.
„O zagadnieniu percepcji dzieła muzycznego. Fragment”, Charisteria: Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznice urodzin, Warszawa: PWN 1960, s. 109-124.
„Notes sur 1’objet de 1’histoire de la philosophie”, , nr 29 (1960), s. 130-141.
„Reflections on the Subject Matter of the History of Philosophy”, , nr 29 (1960), s.111-121.
„Podstawowe twierdzenia o budowie dzieła literackiego” i „Dodatek: Przedmiot i zadania wiedzy o literaturze”, Teoria badań literackich w Polsce, t. 2, H. Markiewicz (red.), Kraków 1960, s. 178-206.
„Racourcis de perspective du temps dans la concretisation de l’oeuvre litteraire”, przeł. E. Willman, Reuue de Métaphysique et de Morale 65, nr 1 (1960), s. 19-51.
„The General Question of the Essence of Form and Content”, przeł. M. Rieser, , nr 7 (1960), s. 222-233.
„L’homme et la nature”, Atti del XII Congresso Intemazionale di Filosofia, Venezia 1958, t. 2, Firenze: Sansoni 1960, s. 209-213.

1961

Spór o istnienie świata, t. 2, wyd. 2 Warszawa: PWN 1961.
„Zasady epistemologicznego rozważania doświadczenia estetycznego”, Estetyka 2 (1961), s. 3-11.
„Aesthetic Experience and Aesthetic Object”, przeł. J. Makota i S. Moser, PPR, nr 3 (1961), s. 289-313.
„Nature humaine”, Nature humaine. Actes du XI- eme Congres des Societe’s de Philosophie de langue francaise, Montpellier 1961, Paris 1961, s. 220-223.
„O dyskusji owocnej słów kilka”, Przegląd Kulturalny, nr 48 (1961), s. l.
„La pittura astratta” przeł. G. Vattimo, Rivista d'Estetica, nr 2 (1961), s. 165-190.
„Bemerkungen zum Problem des ästhetischen Werturteils”, II giudizio estetico.Atti del Simposio di Estetica, Venezia 1958, Padova: Edizioni della Rivista di Estetica 1961, s. 41-50.
„Osservazioni sul problema del giudizio di valore estetico”, II giudizio estetico. Atti del Simposio di Estetica, Venezia 1958, Padova: Edizioni delia Rivista di Estetica 1961, s. 41-50.
„A Marginal Commentary on Aristotle’s Poetics. Part I”, przeł. H. Michejda, Joumal of Aesthetics and Art Criticism, nr 2 (1961), s. 163-173.
„Poetik und Sprachwissenschaft”, , (Proceedings of the International Conference on Poetics. Warsaw 1960), Warsaw and The Hague: PWN-Mouton 1961, s. 3-9.

1962

Untersuchungen zur Ontologie der Kunst: Musikwerk. Bild. Architektur. Film, Tübingen: Niemeyer 1962.
Isliedowania poestetikie, przeł. A. Jermiłowa, B. Fiedorowa, wstęp: W. Razumnyj, Moskwa: Izdatielstwo Inostrannoj Litieratury 1962.
„A Marginal Commentary on Aristotle’s Poetics. Part II”, przeł. H. Michejda, Journal of Aesthetics and Art Criticism, nr 3 (1962), s. 273-285.
„Prinzipien einer erkenntniskritischen Betrachtung der ästhetischen Erfahrung”, Actes du IV-eme Congres International d’Esthetique, Athens 1960. Athens: Myrtides 1962, s. 622-631.
„Bemerkungen zum Problem der Begrundung”, Studia Logica, 13 (1962), s. 153-176.
„Le mot comme élément d’une langue”, Thinking and Meaning.Entretien d’OgordLogique et Analyse, Nouvelle Serie, nr 20 (1962), s. 212-216.
„Edith Stein on Her Activity as an Assistant of Edmund Husserl. Extracts from the Letters of Edith Stein with a Commentary and Introductory Remarks”, , nr 2(1962), s.155 – 175.
„Przedmowa” do: Jerzy Gałecki, Problematyka estetyki. Przedmiot i metoda, Kraków 1962, s. 5-9.

1963

Z badań nad filozofią współczesną, Warszawa: PWN 1963.
„Leopold Blaustein, teoretyk radia i filmu”, Zeszyty Prasoznawcze, nr 4 (1963), s. 86-93.
„Dialogue avec Ansermet. II oblige le lecteur penser par lui même”, Supplement litteraire du Journal de Génève, nr 293 (1963): s. v.
„Artistic and Aesthetic Values”, British Journal of Aesthetics, nr 3 (1964), s. 198-213.

1964

Time and Modes of Being, przeł. Helen Michejda, Springfield: Charles C. Thomas Publ. 1964.
Der Streit um die Existenz der Welt, t. 1: , Tübingen: Niemeyer 1964.
„Das schöpferische Verhalten des Autors und das Mitschpfertum des Virtuosen und der Zuhrer”, Aspecten van Creativiteit. Verhandelingen uoorgedragen in een zitting ter herdenking van het 50- jarig bestaan van het Bureau voor Muziek-Auteursrecht BUMA, Amsterdam 1964, s. 29-33.
„Husserls Betrachtungen zur Konstitution des physikalischen Dinges”, Archive de Philosophie, nr 3-4 (1964), s. 356-407.
„W sprawie budowy dzieła literackiego. Profesorowi Markiewiczowi w odpowiedzi”, Pamiętnik Literacki, nr 1 (1964), s. 183-202.
„Zakończenie dyskusji z prof. Markiewiczem”, Pamiętnik Literacki, nr 2 (1964), s. 435-438.
„List do Redakcji”, Studia Estetyczne, 1 (1964), s. 245-247. (Odpowiedź na Jadwigi Sławińskiej: „Uwagi o teorii dzieła architektonicznego Romana Ingardena”)
„Fenomenologia”, Wielka Encyklopedia Powszechna, t. 3, Warszawa: PWN 1964, s. 616.
„Edmund Husserl”, Wielka Encyklopedia Powszechna, t. 4” Warszawa: PWN 1964, s. 776. „Przedmowa” do: Janina Makota, O klasyfikacji sztuk pięknych, Kraków 1964, s. 5-8.

1965

Der Streit um die Existenz der Welt, t. 2:  cz. 1:  Tübingen: Niemeyer 1965.
Der Streit um die Existenz der Welt, t. 2:  cz. 2: , Tübingen: Niemeyer 1965.
Das literarische Kunstwerk, Anhang: Von den Funktionen der Sprache im Theaterschauspiel, 3. durchgesehene Auflage, Tübingen: Niemeyer 1965.
„Husserls Betrachtungen zur Konstitution des physikalischen Dinges”, Archives de l’lnstitut International des Sciences Théoretiques, t. 13: La phénomenologie et les sciences de la nature. Colloaue de 1’Academie Internationale de Philosophie des Sciences. 2-4 Septembre 1963. Fribourg (Suisse), Bruxelles: Office international de librairie 1965, s. 36-87.
„Zagadnienie systemu jakości estetycznie doniosłych”, Studia Estetyczne, 2 (1965), s. 3-26.
„Uczciwość i dobroć: Dyskusja”, Znak, nr 4 (1965), s. 419. (Dyskusja o odczycie Władysława Tatarkiewicza: „Uczciwość i dobroć”).
„Dyskusja”, Znak, nr 4 (1965), s. 466-467. (Dyskusja o odczycie Władysława Stróżewskiego).

1966

Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1966.
Studia z estetyki, tomy I i II, wyd. II, Warszawa: PWN 1966 (zawiera bibliografię Ingardena opracowaną przez Andrzeja Półtawskiego).
„Werte. Normen und Strukturen nach René Wellek”, Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 40, nr 1 (1966), s. 43-55.
„Einige ungelste Probleme der Werttheorie”, Orbis Scriptus. Festschrift für Dimitrij Tschizewskij, München: Fink 1966. s. 365-373.
„Uwagi o niektórych twierdzeniach ontologicznych w książce Kazimierza Twardowskiego pt. Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der VorstellungenRuch Filozoficzny, nr 1-2(1966), s. 21-35.
„Uwagi do Uwag Zofii Lissy”, Studia Estetyczne, 3 (1966), s. 115-128.
„O bezpośrednim poznaniu apriorycznym”, Główne zagadnienia filozofii, t. 2, W. Krajewski (red.), Warszawa 1966, s. 228-239.
„Zygmunt Łempicki jako teoretyk literatury”, Zygmunt Łempicki: Wybór pism, tom 11: Studia z teorii literatury, Warszawa 1966, s. 9-17.
„Jean Hering (1890-1966)”, , nr 2 (1966), s. 308-309.

1967

O poznáváí literárneho díla, przeł. H. Jehova, wstęp i omówienie Jan Patočka, Praha 1967.
„Betrachtungen zum Problem der Objektivit”, ZpF, nr 1 (1967), s. 31-46 oraz nr 2 (1967), s.242-960.
„Poglądy J. Volkelta na wczucie”, Studia Estetyczne, 4 (1967), s. 135-149.
„Z teorii dzieła literackiego”, Problemy teorii literatury, H. Markiewicz (red.), Wrocław – Warszawa – Kraków: 1967, s. 7-59.
„La vita dell’opera letteraria”, Il Verri, nr 23 (1967), s. 3-28.
„L’homme et la naturę”, , nr 6 (1967), s. 17.
„Der Mensch und die Natur”, , nr 6 (1967), s. 17.
„Man and Nature”, , nr 6 (1967), s. 17.
„O saznavaniju knjižewnog dela”, , 2-12, Izraz: Časopis za Književnu i Umjetničku Kritiku 12, 1 (1967).
„Człowiek i przyroda”, Polska, nr 154 (1967), s. 17.
„Przedmowa” do: Edmund Husserl Idee czyste fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, przeł. D. Gierulanka, Warszawa: PWN 1967.
„Remarques”, „Revue de Métaphysiąue et de Morale, nr 3 (1967), s. 341-343.(Uwagi o: Asbjørn Aarnes „Roman Ingarden i Norge”).
„Bemerkungen...”, „Orbis Litterarum, nr 1-4 (1967), s. 60-61. (Uwagi o: Asbjørn Aarnes „Roman Ingarden i Norge”).
„Bemerkungen...”,  Samtiden nr 2 (1967), s. 107-108. (Uwagi o: Asbjørn Aarnes „Roman Ingarden i Norge”).

1968

Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks, Tübingen-Darmstadt: Niemeyer, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1968.
Fenomenologia dell'opera letteraria, przeł. Guliana Brozich-Lipszer and Sergio Checconi. Milano: Silva, 1968.
„A kép és az irodalni mualkotás”, , 14 (1968), s. 3-4.
„Problemet on verdienes relativitet”, , 12 (1968), s. 181-195.
„Meme Erinnerungen an Edmund Husserl”, Edmund Husserl: Briefe an Roman Ingarden. Mit Erluterungen und Erinnerungen an Husserl, Roman Ingarden (red.), , t. 25, The Hague: Nijhoff 1968, s. 106-135.
„Erluterungen zu den Briefen [Husserls]”, Edmund Husserl: Briefe an Roman Ingarden. Mit Erluterungen und Erinnerungen an Husserl, Roman Ingarden (red.), , t. 25, The Hague: Nijhoff 1968, s. 136-184.
„Die ontischen Fundamente der Verantwortung”, Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie, Wien 1968, t. 1. Vienna: Herder 1968, s. 235-242.
„De la connaissancede l’oeuvre littéraire”, Archive de Philosophie, nr 2 (1968), s. 202-263.
„Das Problem des Systems der sthetisch relevanten Qualitten”, Actes duV-ème Congres International d’Esthétique, Amsterdam 1964, The Hague: 1968, s. 448-456.
„Sprawa stosowania metod statystycznych do badania dzieła sztuki”, Kultura i Społeczeństwo, nr 4 (1968), s. 35-50.
Edmund Husserl: Briefe an Roman Ingarden. Mit Erlauterungen und Erinnerungen an Husserl, R. Ingarden (red.), , t. 25. The Hague: Nijhoff 1968.

1969

Erlebnis, Kunstwerk und Wert. Vortrage zur Asthetik 1937-1967, Tübingen-Darmstadt: Niemeyer, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1969.
„Ästhetik und Kunstphilosophie”, Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie. Wien 1968, t. 4, Vienna: Herder 1969, s. 214-219.
„Le concept de philosophie chez Franz Brentano”, Archive de Philosophie, nr 3 (1969), s. 458-175 (Part 1); oraz nr 4 (1969), s. 609-638 (Part 2).
„Z rozważań nad wartościami moralnymi”, Rozprawy filozoficzne. Księga Pamiątkowa z okazji 80 rocznicy urodzin prof. T. Czeżowskiego, Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, nr 2 (1969), s. 105-117.
„The Physicalistic Theory of Language and the World of Literature”, translated from German by Maria Pelikan, Yearbook of Comparative Criticism, 2 (1969), s. 80-98.

1970

Über die Verantwortung; ihre ontischen Fundamente, Stuttgart: Reclam 1970.
Innføring i Edmund Husserls Fenomenologi, Oslo 1970.
Studia z estetyki, tom 3, Warszawa: PWN 1970.
„Co jest nowego w ostatniej pracy Husserla?”, Studia Filozoficzne, nr 4 (1970), s. 3-14.
„Künstlerische Funktionen der Sprache. Ein Ausblick”, , nr 1 – 2 (1970), s. 20-31.
„Bemerkungen zu den Bemerkungen von Professor Zofia Lissa”, Studia Filozoficzne, nr 4 (1970), s. 351-363.
„Romana Ingardena dwa listy do Janusza Kuczyńskiego, Wydawcy Studiów Filozoficznych”, Studia Filozoficzne, nr 4-5 (1970), s. 193-194.
Enciclopedia filosofica, wydanie 2. poprawione, Firenze: Sansoni 1967. (Rec. w: Ruch Filozoficzny, nr 1-2 (1970), s. 27-32).
„Gastvorlesung von Roman Ingarden”, Bulletin International d’Esthetique, nr 14 (1970), s. 5-7. (Streszczenie wykładu wygłoszonego w Amsterdamie 14 marca 1969 r.).
„Letters Pro and Con”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, nr 4 (1970), s. 541-542. (List do prof. Fizera o schematyczności).

1972

„Der Brief an Husserl über die VI. Untersuchung und den Idealismus”, Analecta Husserliana 2 (1972), s. 357-374.
„Uwagi Romana Ingardena”, Fenomenologia Romana Ingardena(Studia Filozoficzne, (wydanie specjalne) (1972), s. 501-502. (Uwagi o: Asbjørn Aarnes „Roman Ingarden i Norge”).

1975

„Wisła musi być uregulowana”, Kujawy nr 46 (337) (1975);.

1997

„Dlaczego pisałem po niemiecku”, Przegląd Artystyczno-Literacki, R. VI, nr 9; również: Kwartalnik Filozoficzny, T. XXVII, 2(1999), s. 209-215.