ontologia

ontologia

Letter to Tadeusz Czeżowski written 19.10.1954

Letter from Tadeusz Czeżowski written 29.01.1961