peronal issues

peronal issues

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.02.1924