1918

1918

Letter to Kazimierz Twardowski written 16.08.1923

Letter to Kazimierz Twardowski written 25.08.1921