1957

1957

Letter to Tadeusz Czeżowski written 18.02.1958