Acta Logica Poloniae

Acta Logica Poloniae

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 29.04.1951