Administrative Tribunal

Administrative Tribunal

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.05.1925