and Hume

and Hume

Letter to Kazimierz Twardowski written 18.02.1923