application for a post

application for a post

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.03.1925