application of a leave

application of a leave

Letter to Kazimierz Twardowski written 21.12.1927