Aristotle’s metaphysics

Aristotle’s metaphysics

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.06.1917

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.06.1920