Attitudes and perceptions

Attitudes and perceptions

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.06.1920

Letter from Kazimierz Twardowski written 21.05.1920