axiomatic theory

axiomatic theory

Letter to Kazimierz Twardowski written 18.02.1923