BKF editorial committee

BKF editorial committee

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 23.03.1953