Breviario d’Esthetica

Breviario d’Esthetica

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.01.1928