Cartesian philosophy

Cartesian philosophy

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 12.10.1949