categorical structures

categorical structures

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.03.1922