cognition of the subject

cognition of the subject

Letter to Kazimierz Twardowski written 15.07.1914