cognitive analysis

cognitive analysis

Letter to Kazimierz Twardowski written 31.10.1919