Commonwealth situation

Commonwealth situation

Letter to Kazimierz Twardowski written 30.04.1919