competition for a position

competition for a position

Postcard to Kazimierz Twardowski written 19.08.1924