competition position

competition position

Letter to Kazimierz Twardowski written 01.04.1925