competition work

competition work

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.09.1924